Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Stijl in Stijl te Hem.
Stijl in Stijl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 53140788. Deze voorwaarden worden aangeduid als de Algemene Voorwaarden en kunnen worden aangevuld en/of gewijzigd met specifieke voorwaarden die voortvloeien uit de bijbehorende overeenkomst tussen opdrachtgever en Stijl in Stijl, verder te noemen opdrachtnemer. Eventuele eigen inkoop- of verkoopvoorwaarden van de opdrachtgever worden uitgesloten tenzij duidelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer
  Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die – al dan niet uit naam van een door hem vertegenwoordigde organisatie – aan opdrachtnemer een mondelinge of schriftelijk opdracht geeft tot het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtnemer wordt verstaand degene die – door opdrachtnemer daartoe gerechtigd – namens opdrachtnemer een opdracht tot het leveren van diensten en/of goederen in ontvangst neemt. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door opdrachtgever geschiedt uitsluitend in onderling overleg. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd derden in te schakelen in verband met de uitvoering van de opdracht. Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en onderhavige overeenkomst.
 2. Offertes en overeenkomsten
  Alle offertes en aanbiedingen zijn volledig vrijblijvend overeengekomen en zijn geldig tot één maand na dagtekening van de betreffende offerte/aanbieding. Wanneer een overschrijding van de wederzijds goedgekeurde offerte kan worden voorzien, zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verplicht daarover tijdig in contact te treden met elkaar. De overeenkomst bevat voor opdrachtnemer steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 3. Honorarium, kosten, tarieven
  De honorering van opdrachtnemer berust in principe op uurtarieven. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen zal op maandelijkse basis worden gefactureerd. Alle bedragen zijn exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW). Opdrachtnemer is verplicht een verantwoording van aan een opdracht gewerkte uren en aan gemaakte kosten bij te houden. Dit overzicht kan, indien gewenst, aan de opdrachtgever ter inzage worden gesteld. Het uurtarief is exclusief noodzakelijk reis-, verblijf- en bureaukosten (zoals portokosten), evenals kosten van derden, welke apart in rekening zullen worden gebracht. In principe zal de opdrachtgever kosten van derden welke worden gemaakt in het kader van de verstrekte opdracht, rechtstreeks aan de desbetreffende derde voldoen. Verloopt de betaling aan derden via opdrachtnemer, dan is deze gerechtigd een voorschot op deze kosten te vragen. Opdrachtnemer is bevoegd bij het aanvaarden van de opdracht betaling vooraf, althans zekerheid van betaling, te bedingen. Indien deze opdracht langer duurt dan twaalf maanden, is opdrachtnemer bevoegd vanaf 1 januari daaropvolgend het uurtarief te verhogen met het prijsindexcijfer (CPI) zoals dat wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek, plus maximaal 5%. De tariefwijzigingen zullen , zover mogelijk vooraf, kenbaar worden gemaakt aan de opdrachtgever.
 4. ‘Fixed price’overeenkomst
  Als een ‘fixed price’overeenkomst is gesloten, wordt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens een schatting gemaakt van het aantal te werken uren, de verwachte einddatum en wordt vervolgens een totale aanneemsom overeengekomen. De aanneemsom is exclusief noodzakelijke reis-, verblijf- en bureaukosten, evenals kosten van derden, welke apart in rekening zullen worden gebracht. In principe zal de opdrachtgever kosten van derden welke worden gemaakt in het kader van de verstrekte opdracht, rechtstreeks aan de desbetreffende derde voldoen. Verloopt de betaling aan derden via opdrachtnemer, dan is deze gerechtigd en voorschot op deze kosten te vragen. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de facturering van de aanneemsom bij een ‘fixed price’overeenkomst als volgt: 50% bij aanvang van de opdracht; 50% bij definitief akkoord (en diende opdracht). Indien na de levering van het tweede concept een definitief akkoord uitblijft om redenen die niet aan de opdrachtnemer te wijten zijn en er reeds drie maanden zijn verstreken na de geplande einddatum, zal de opdracht nemer gerechtigd zijn de laatste termijn in rekening te brengen. Meerwerk wordt afzonderlijk tegen het overeengekomen dan wel gebruikelijke uurtarief in rekening gebracht. Onder meerwerk wordt begrepen alle werkzaamheden die buiten de overeengekomen opdracht vallen evenals, in geval en schrijfwerkzaamheden, alle gemaakte concepten na het derde concept.
 5. Wijziging opdracht
  De opdrachtgever c.q. opdrachtnemer kan na het verstrekken c.q. aanvaarden van de opdracht wijzigingen aanbrengen in de uitvoering van de opdracht, mits deze tijdig aan de wederpartij ter kennis worden gebracht. De extra – in verband met de wijziging – te maken uren en kosten zullen volledig aan opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen het overeengekomen dan wel gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer, ongeacht of er sprake is van een ‘fixed price’overeenkomst. Mondeling doorgegeven wijzigingen word pas doorgevoerd indien deze schriftelijk of per e-mail door opdrachtnemer zijn bevestigd. Indien wijzigingen worden aangebracht in de opdracht zal voorzover noodzakelijk een nieuwe contract- of levertijd worden overeengekomen. Artikel 12 van de algemene voorwaarden is onverminderd van toepassing.
 6. Eigendommen
  Het eigendom van eindproducten en concepten, alsook het gebruiksrecht hiervan, gaan pas over naar de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, evenals eventuele rente, kosten en schadevergoedingen i.v.m. geleverde goederen of diensten (waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen) volledig heeft voldaan. De opdrachtnemer heeft tot het moment van bedoelde eigendomsovergang altijd toegang tot hetgeen zijn eigendom is, waar dit zich ook bevindt.
 7. Vrijwaring
  De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle mogelijke schade en aanspraken van derden die volgend uit het gebruik, de verveelvoudigde of reproductie van door de opdrachtgever verstrekte en door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken of rechten.
 8. Geheimhoudingsplicht
  Tenzij anders is afgesproken met de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke informatie.
 9. Betalingsvoorwaarden
  Betaling van facturen dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij het niet voldoen aan de genoemde betalingstermijn, zal aan de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht die overeenkomt met de wettelijke rente bij handelsovereenkomsten. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, die met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen zijn gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; de buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,=. De opdrachtnemer is , ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om vóór de aflevering van de overeengekomen goederen of diensten, voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de verdere afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
 10. Retentierecht/-verhaal
  Totdat de opdrachtgever alle kosten betreffende de opdracht heeft voldaan, heeft de opdrachtnemer het recht goederen die hij van de opdrachtgever onder zich heeft, onder zich te houden, ongeacht of de goederen van de opdrachtgever betrekking hebben op de opdracht. Het recht tot retentie heeft de opdrachtnemer ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement of surseance van betaling wordt verklaard, bij overlijden van de opdrachtgever dan wel in geval de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.
 11. Verzuim van de opdrachtgever
  Wordt de vervulling van de opdracht vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht de extra kosten te vergoeden die voor de opdrachtnemer uit deze vertraging of onderbreking voortvloeien. Hieronder zijn ook begrepen de gemaakte en nog te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die de opdrachtnemer met oog op de tijdige vervulling van de opdracht al is aangegaan (zoals het inschakelen van derden). Indien de uitvoering van de opdracht of de levering van de goederen/diensten onmogelijk is door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde, is de opdrachtnemer bevoegd de opdracht te ontbinden. Ook is de opdrachtnemer bevoegd het volledige overeengekomen bedrag van de opdracht (waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor de opdracht bestemde materialen) in rekening te brengen, dan wel (in geval van een opdracht op uurbasis) het volledige geschatte aantal uren, één en ander onverminderd met het recht van de opdrachtnemer om verdere kosten, vergoeding van schade en interest te vorderen. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in verzuim te zijn;
  – in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  – bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel van zijn onderneming;
  – bij liquidatie van de onderneming.
  De opdrachtnemer heeft in die gevallen, genoemd in voorgaande alinea, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 12. Leveringstermijn
  In verband met de invloed van externe factoren zijn de overeengekomen leveringstermijnen onder alle omstandigheden steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 13. Annuleringen
  De opdrachtgever kan de overeenkomst altijd voortijdig opzeggen onder schriftelijke opgaven van redenen aan de wederpartij. Voorzover de redenen van opzegging niet zijn gelegen in wanprestatie van de opdrachtnemer, is de opdrachtgever gehouden aan alle door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten te vergoeden en als de opdrachtnemer dat wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door de opdrachtnemer in de calculatie opgenomen prijzen. Voorts is de opdrachtgever de opdrachtnemer een vergoeding wegens omzetderving verschuldigd, als volgt te berekenen: Voorzover er sprake is van een ‘fixed price’overeenkomst:
  1. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever, meer dan één maand voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht, 50% van het overeengekomen honorarium;
  2. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever, minder dan één maand maar meer dan veertien dagen voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht, 75% van het overeengekomen honorarium;
  3. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht alsmede tot en met veertien dagen voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht, 100% van het overeengekomen honorarium.
  Bij honorering op basis van het aantal gewerkte uren:
  Drie maanden compensatie, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse gewerkte uren als uitgangspunt worden gehanteerd of –indien er nog geen maand is gefactureerd- het geschatte aantal uren per maand, met dien verstande dat er nooit meer uren kunnen worden gedeclareerd dan het bij de offerte geschatte totale aantal uren. De opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruikmaken als ten gevolge van feiten en omstandigheden, die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. De opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 14. Afname
  Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht direct na het gereedkomen van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen.
 15. Aansprakelijkheid en klachten
  De opdrachtnemer zal de door hem te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde (verkoop)styling-effect niet kan worden gegarandeerd. De opdrachtgever krijgt geleverd werk vooraf altijd schriftelijk in conceptvorm ter goedkeuring voorgelegd en geeft aan opdrachtnemer daarop akkoord dan wel verzoekt om verbetering van het geleverde concept. Indien de opdrachtgever het geleverde werk niet accepteert, dient de opdrachtnemer altijd in staat te worden gesteld om alsnog deugdelijk werk te leveren. Behoudens grove schuld of opzet van de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van zijn diensten en (eind)producten, noch voor schade die ontstaat als gevolg van wanprestaties c.q. een onrechtmatige daad van een niet-ondergeschikte. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. De opdrachtnemer is nooit verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (waaronder winst- of inkomensderving) en tot vergoeding van immateriële schade. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Reclames anders dan schadeclaims, dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen veertien dagen na voltooiing van de opdracht, respectievelijk levering van de goederen of diensten. Hier bedoelde reclames zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk op ander wijze daarover beschikt.
 16. Overmacht, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden
  Onder overmacht wordt verstaan; alle van buiten komende oorzaken waarop de opdrachtnemer geen invloed heeft, ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen. Indien de opdrachtnemer ten gevolge van overmacht in staat is de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren, zal de opdrachtnemer naar vermogen voor passende vervanging zorgdragen. In geval van overlijden zal de opdracht worden ontbonden. Onverminderd het in de vorige alinea gestelde is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het niet, niet geheel of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de opdracht ten gevolge van overmacht. Overmacht kan de opdrachtnemer, indien de opdrachtnemer niet in staat blijkt een passende uitvoerder beschikbaar te stellen, ontslaan van de verplichting tot nakoming van de overeengekomen leveringstermijn of van de leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schades en/of interesten kan doen gelden. In geval van enige vorm van overmacht en andere hierboven beschreven voorvallen, zal de opdrachtnemer daarvan terstond mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren echter onder de verplichting van de opdrachtnemer af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht, c.q. het geleverde gedeelte van de goederen of diensten.
 17. Toepasselijk recht
  Op deze Algemene Voorwaarden en gegeven overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als bevoegd rechter wijzen partijen die rechter aan die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer.
Hem, 16 juli 2012
Copyright 2015; Stijl in Stijl